مدیر گروه مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار

بعد از شش سال که به اشکال مختلف جاخالی رفتم، ناگزیر به پذیرش مسئولیت مدیر گروهی در گروه آموزشی مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار شدم. از امروز با دریافت حکم، با حفظ سمت مشاور امور بین‌الملل دانشکدگان و نماینده کمیسیون علوم و اجتماعی در شورای بازنگری، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران، به مدت دو سال مسئولیت مدیریت گروه را هم برعهده خواهم داشت. با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای گروه اعم از متولی‌گری یک رشته در مقطع کارشناسی و گسترش مقطع ارشد به گرایشهای بیشتر،جذب هیئت علمی شایسته برای اینده گروه، مسئولیت کسب رتبه برای نشریه نوپای بررسی‌های مدیریت رسانه و نیز مدیریت این رشته در پردیس‌های پنجگانه دانشگاه تهران، از همین الان سنگینی بار این مدیریت را حس می‌کنم.

در طول این دوره به عنوان یکی از بخشهای مهم وظیفه‌ام در دسترس دانشجویان خواهم بود و از پیشنهادهای دریافتی استقبال خواهم کرد. می‌توانید پیشنهادهای خود را برای من از طریق همین وبسایت ارسال کنید یا در زمان‌هایی که در صفحه اول همین وبسایت اعلام کرده‌ام، یعنی در زمان دیدارهای آزاد به صورت حضوری به من منتقل کنید.

امیدوارم دوره موفقی را در این مسئولیت سپری کنم.