آموزش اخبار

کارگاه “بازآموزى فرم هاى مسابقاتى” برگزار شد

کارگاه “بازآموزى فرم هاى مسابقاتى” کمیته تاى چى چوان با حضور بیش از ۵٠ نفر از ورزشکاران و مربیان زیر نظر کمیته فنى روز پنجشنبه در تهران برگزار شد.

Leave a Comment