آموزش

رکورد آموزشی زمستانى کمیته تاى چى چوان

در سه ماه پایانی سال، کمیته تاى چى چوان فدراسیون ووشو با بیشترین تعداد دوره آموزشى در فصل زمستان رکورد دار در میان تمامی سبک های فدراسیون ووشو بوده است.

لازم است براى بهره مندى از این فرصت استثنایى با رجوع به سایت فدراسیون ووشو ایران نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

Leave a Comment