اخبار

دکتر رضا شجیع مسئولیت کمیته توسعه و برنامه ریزى تاى چوان ایران را عهده دار شد

روز گذشته طى حکمى از سوى امیر صدیقى رییس تاى چى چوان فدراسیون ووشو ایران، دکتر رضا شجیع عهده دار ریاست کمیته توسعه و برنامه ریزى تاى چى چوان ایران شد.

رضا شجیع از نخبگان مدیریت ورزش کشور است که در وزارت ورزش و جوانان مسئولیت دبیرخانه سلامت را بر عهده داشته و مشاور معاون فرهنگى و ورزش همگانى آن وزارتخانه نیز مى باشد.

 

#تایچى_در_مسیر_توسعه

#سلامت

Leave a Comment