اخبار برگزیده

چهارمین جلسه کمیته فنى تایچى چوان برگزار شد

در جلسه کمیته فنى تایچى که عصر امروز در محل آکادمى ملى فدراسیون ووشو ایران با حضور سرپرست کمیته تایچى امیر صدیقى و اعضاى هییت رییسه کمیته تایچى برگزار گردید در خصوص مسابقات قهرمانى کشور، نحوه یکسان سازى روش هاى آموزش تایچى، ارزیابى مربیان و توسعه تایچى در حوزه زنان بحث و تصمیمات مهمى اتخاذ گردید.
برگزارى ١٢ دوره کارگاه آموزشى در فصل پاییز و همچنین اولین دوره از سمینار علمى تایچى از دیگر مواردى بود که مىرد بررسى قرار گرفت. همچنین اعضا در خصوص موارد مختلف، از جمله راه کارهاى عملیاتى در خصوص توسعه تایچى در حوزه زنان، بهبود دوره هاى فنى و مربیگرى، برگزارى مسابقات لیگ باشگاهى به بحث و گفتگو پرداختند.
همچنین جهت بهبود فعالیت هاى حوزه زنان از جمعى از قهرمانان و پیشکسوتان حوزه تایچى زنان براى حضور در جلسه کمیته فنى دعوت شده بود تا اعضا از نزدیک با مسایل و موانع توسعه حوزه تایچى زنان آگاه شوند و بتوانند تصمیمات لازم را براى هر چه بهتر شدن فعالیت ها در این بخش بگیرند.
این جلسه چهارمین جلسه در سه ماه گذشته بود با حضور تمامى اعضا برگزار گردید.

Leave a Comment