اخبار برگزیده

رونمایى از وب سایت جدید کمیته تایچى درحضور دبیر فدراسیون ووشو ایران

از وب سایت کمیته تایچى ایران www.irantaichi.ir با ظاهر جدید در حضور دبیر فدراسیون ووشو ایران محمود متدین و امیر صدیقى سرپرست کمیته تایچى رونمایى شد.
آخرین اخبار، دوره هاى آموزشى و سایر رویدادها و همچنین گزارش هاى تصویرى و آموزشى از بخش هاى مختلف این وب سایت است.

Leave a Comment