آموزش اخبار

برگزاری دوره عملی مربیگری و آزمون فنی دان در تبریز

کمیته تاى چى چوان برگزار مى کند:

دوره عملى مربیگرى و آزمون فنى دان ١ تا ۴، ویژه آقایان در تاریخ ٩٨/٨/٢۴ در شهر تبریز، استان آذربایجان شرقى

براى ثبت نام دوره ها به وب سایت فدراسیون ووشو مراجعه نمایید.

ثبت نام هر دوره مى بایست به صورت جداگانه صورت پذیرد.

Leave a Comment