اخبار

پنجمین جلسه کمیته فنى تایچى چوان برگزار شد

در جلسه کمیته فنى تایچى که عصر امروز در محل آکادمى ملى فدراسیون ووشو ایران با حضور رییس کمیته تایچى امیر صدیقى و اعضاى هییت رییسه کمیته تایچى برگزار گردید در خصوص تعیین تاریخ مسابقات قهرمانى کشور، نحوه تعامل با شهردارى تهران براى آموزش تایچى، ارزیابى مربیان و توسعه تایچى در حوزه زنان بحث و تصمیمات مهمى اتخاذ گردید.
برگزارى همایش تایچى در روزهاى ١٧ و ٢۴ آبان ماه با رویکرد پویش ملى #تایچى_مهارگر_دیابت مورد بررسى قرار گرفت.
این جلسه پنجمین جلسه در چهار ماه گذشته بود با حضور اعضا برگزار گردید.

Leave a Comment