اخبار برگزیده

تایچى پرچم دار مبارزه با دیابت مى شود

بر اساس تفاهمی که در نشست مشترک سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزش های همگانی با کمیته تای چی فدراسیون ووشو و همچنین انجمن دیابت ایران صورت گرفت؛ تایچی رسماً به عنوان ورزش هدف این بیمارى انتخاب شد.

به گفته صدیقى سرپرست کمیته تایچى در نشستى که با سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزش های همگانی، و انجمن دیابت ایران برقرار شد مقرر گردید تقاهم نامه سه جانبه بین دو فدراسیون همگانی و ووشو با انجمن دیابت ایران منعقد و طی آن چهار هزار تای چی کار کشور به عنوان سفیران مبارزه با دیابت معرفى شوند. ضمن اینکه آموزش فراگیر تای چی به بیماران دیابتی در دستور کار کمیته تای چی و آکادمی فدراسیون ورزش های همگانی قرار گرفت تا بدین ترتیب قدمى بزرگ براى مبارزه و پیشگیرى از این بیمارى در کشور گرفته شود.

طبق مقالات و پژوهش‌های اخیر، اثرگذاری ‌تای‌چی و چی‌کُنگ به دلیل تاثیر روی افزایش متابولیسم سلولی به صورت پایدار و مصرف گلوکز در‌سطح سلولی اثر معنا داری در دیابت به خصوص دیابت نوع ۲ دارد.همینطور این موضوع ثابت شده‌ است که تای‌چی ‌چی‌کُنگ در ارتقا کیفیت سلامت و حرکات و تعادل بدنی بیماران مبتلا به دیابت بسیار‌ موثر بوده است.

Leave a Comment