تماس

پیش از نوشتن در این فرم دقت کنید که «خوب پرسیدن، نیمی از پاسخ است» و اگر سئوالی دارید، پرسیدن مختصر، گویا و بدون ابهام و قابل پاسخ کوتاه و مشخص دادن، به من در پاسخ مناسب و سریع کمک می‌کند.

همچنین از اینکه از این فرم بجا استفاده می‌کنید و به محدودیت وقت من توجه دارید هم سپاسگزارم.

(فرم را موقتا برداشته‌ام. در انتهای پاییز مجدداً برخواهم گرداند. فعلا از ایمیلم استفاده کنید).