قهرمانی آلمان: پیروزی الگویی که به آن نیاز داریم

قهرمانی شایسته و سزاوار آلمان را گرامی می‌دارم.
این مقام شایسته آلمانیها بود. حتی فراتر از هلند محبوب من با آن بازیهای تماشایی. قهرمانی آلمان پیروزی کارآمدی، تداوم، شخصیت، تعادل، شکیبایی و بلنداندیشی است. ارزشهایی که برای بهتر شدن دنیای امروزمان عمیقاً نیازمند آنانیم.
همانطور که در مطلب بازی آلمان و برزیل هم نوشتم، الگو شدن قهرمان‌هایی که چنین ارزشهای متعالی را به ما می‌آموزند منفعت بسیار بیشتری دارد تا الگو شدن تیمهایی که فقط هیجان، احساس، غیرت و شور دارند و در برابر سایر داشته‌هایشان این «عدم تعادل» بازتولید دیگر خود «ما» است. ما نیاز داریم که مدتها و مدتها قهرمان‌های اروپایی داشته باشیم، آن هم از جنس آلمان و هلند و حتی فرانسه تا الگوپذیریمان را دگرگون کنند.
هرقدر از هیجان و سرزندگی و طراوت آمریکای لاتینیها هم ستایش کنید، عدم تعادل و توازن عمیق آنها، چیزی ندارد به ما بدهد، جز حداکثر همان شور و هیجانی که ما هم کم نداریم.
ملت آلمان را همواره ستوده‌ام. آنها به هر چیزی که بخواهند می‌رسند. از همه موفقیتها بیشتر، آموختنشان را ستوده‌ام و اینکه حتی تغییرپذیری را هم آموخته‌اند. این تغییرپذیری را که وقتی دانستند نیاز به خون جدید دارند، ارزشهایشان را دگرگون کردند و این چنین جامعه‌شان را سازگار کردند با مهاجران خارجی و امروز دیدیم در تیم قهرمان که لهستانی و ترک و برزیلی و غنایی در این تیم بازی کردند با روح آلمانی. این ملت آموخت که برای برترین بودن باید تغییر کند، و تغییر کرد. امروز هم این تیم حاصل آن تغییرپذیری است و آن کارآمدی.
قهرمانی آلمان را که با بهترین نتایج و پیروزی بر برترینها حاصل شد به همه دوستداران ایران تبریک می‌گویم، حتی کسانی که طرفدار این تیم نبوده‌اند. پیروزی آلمان پیروزی همه ارزشهایی است که زندگی ما را بهتر می‌کند و جامعه ما را سزاوارتر.
ستاره چهارم گوارای آلمانیها. به امید ستاره پنجمشان در شهر زیبای مسکو.