بلاکچین در کلام نظامی!

ببینید چی پیدا کردم!

به رغم همنشینی دائمی‌ام با سعدی، همیشه نظامی را معیار زبان فارسی دانسته‌ام. واژه‌پردازی‌ها و صحنه‌سازی‌های شاعرانه‌اش سخت خیال انگیز است و هفت پیکر، داستان بهرام گور را از میان همه آثارش بیشتر دوست دارم. وسط کار کردن هفت پیکر را از قفسه کشیدم بیرون برای سرحال آمدن با خواندن چند صفحه، و ناگهان توصیف بلاکچین را در یک بیت ساده او یافتم.

می‌دانید که فناوری بلاکچین به این ترتیب است که مجموعه‌ای کد از یک دستورجلسه به دستورجلسه بعدی منتقل می‌شوند و هر رشته باید با رشته قبلی منطبق باشد. اگر حتی یک رشته در کل دستورجلسه با قبلی نخواند کل زنجیره غلط می‌شود و از کار می‌افتد. یعنی غلط شدن یک رشته، کل سررشته را از هم می‌گسلد. و حالا نظامی به سادگی بیان می‌کند این فناوری را:

«یک سر رشته گر ز خط گردد، همه سررشته‌ها غلط گردد»

از من به شما نصیحت که هفت پیکر را با دقت از همان اولش و به ویژه «سبب نظم کتاب» بخوانید و کمی به خود برای درک زبان ساده و صحنه‌آرای نظامی فرصت دهید تا پرده‌های رمزگشایی او بر شما مکشوف شود. از هر صفحه‌اش ذوق خواهید کرد. هر چه را که در چندین جمله می‌توانیم بگوییم او در دو بیت می‌گوید. شرح شکار پیچیده گور توسط بهرام فقط در دو بیت. هر چه فکر کنید در فارسی نمی‌توان گفت، نظامی در نهایت اختصار می‌گوید و چه واژه‌های سلیسی هم وضع می‌کند.

از قول من داشته باشید: نظامی «معیار» زبان فارسی است.