آموزش اخبار

برگزاری سومین دوره از سلسله کارگاه هاى آموزشی چی کنگ طبی

سومین دوره از سلسله کارگاه هاى آموزشی چی کنگ طبی کبد و ریه امروز در تهران با شرکت بیش از ۴٠ هنرجو و با حضور نایب رییس کمیته تاى چى چوان خانم نورى زیر نظر استاد رضایى برگزار گردید.

Leave a Comment