آموزش اخبار

کارگاه باز آموزى آموزشى و تکمیلى “فرم هاى مسابقاتى”  برگزار می شود

کمیته تاى چى چوان برگزار مى کند:

کارگاه باز آموزى آموزشى و تکمیلى “فرم هاى مسابقاتى”

توصیه شده از سوى کمیته فنى تاى چى چوان ایران به کلیه مربیان که ورزشکاران آنها در مسابقات قهرمانى کشور ١٣٩٩ و انتخابى مسابقات قهرمانى جهان تاى چى چوان ٢٠٢٠ حضور خواهند داشت.

تاریخ برگزارى: جمعه ٢ اسفند ١٣٩٨

مکان: تهران، خیابان نیاوران، روبروى جماران

مدرسین: حسین میرمحمدى، حامد کاتوزى و على سعید منش

با حضور کلیه اعضاى کمیته فنى

ثبت نام از طریق وب سایت فدراسیون ووشو ایران

www.iranwushufed.ir

Leave a Comment