اخبار

اولین جلسه کمیته توسعه و برنامه ریزى تاى چى ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومى کمیته تاى چى جوان، روز گذشته در محل آکادمى ملى ووشو ایران اولین جلسه کمیته توسعه و برنامه ریزى تاى چى چوان برگزار گردید.
تدوین استراتژى و برنامه عملیاتى کمیته تاى چى چوان یکى از اصلى ترین موارد مورد بحث در این جلسه بود.
ریاست این کمیته به عهده دکتر شجیع رییس دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان و مشاور معاون فرهنگى و ورزش همگانى آن وزارتخانه مى باشد. در این جلسه صدیقى رییس کمیته تاى چى کشور، نورى نایب رییس بانوان کمیته، دکتر محمدى، منفردکیا، رضایى، دکتر فرزین، دکتر صافى، مهندس زیوه و مهندس نیلى نیز حضور داشتند.
جلسه آتى این کمیته شنبه ٢٨ دى ماه در محل کمیته ملى المپیک برگزار خواهد شد.
#تایچى #سلامت #تایچى_مهارگر_دیابت #تایچى_در_مسیر_توسعه #ووشو #ایران #ورزش_همگانى

Leave a Comment