Archive - مهر ۴, ۱۳۹۸

تایچى پرچم دار مبارزه با دیابت مى شود

بر اساس تفاهمی که در نشست مشترک سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزش های همگانی با کمیته تای چی فدراسیون ووشو و همچنین انجمن دیابت ایران صورت گرفت؛ تایچی رسماً به عنوان ورزش هدف این بیمارى انتخاب شد. به گفته صدیقى سرپرست کمیته تایچى در نشستى که با سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزش های همگانی، و انجمن دیابت ایران برقرار شد مقرر گردید تقاهم نامه سه جانبه بین دو فدراسیون همگانی و...