Archive - شهریور ۲۹, ۱۳۹۸

استقبال کم نظیر از کارگاه آموزشى تایچى چوان سنتى

صبح امروز با حضور بیش از ۴٠ نفر از هنرجویان نخستین جلسه از کارگاه آموزشى تایچى چوان سنتى برگزار گردید. تایچى چوان با برخوردارى از قرنها قدمت، به روشهاى مختلف تمرین مى شود. این کارگاه به نحوى طراحى شده که براى کلیه هنرجویان از تمامى سبک ها قابل استفاده بودن، به تعمیق حس و شناخت صحیح از این هنر اصیل و قدرتمند و کهن کمک نماید. کارگاه با حضور امیر صدیقى سرپرست کمیته تایچى، سید حامد کاتوزى...