Archive - شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

چهارمین جلسه کمیته فنى تایچى چوان برگزار شد

در جلسه کمیته فنى تایچى که عصر امروز در محل آکادمى ملى فدراسیون ووشو ایران با حضور سرپرست کمیته تایچى امیر صدیقى و اعضاى هییت رییسه کمیته تایچى برگزار گردید در خصوص مسابقات قهرمانى کشور، نحوه یکسان سازى روش هاى آموزش تایچى، ارزیابى مربیان و توسعه تایچى در حوزه زنان بحث و تصمیمات مهمى اتخاذ گردید. برگزارى ١٢ دوره کارگاه آموزشى در فصل پاییز و همچنین اولین دوره از سمینار علمى تایچى از...