کلیپ

تای چی در پارک گوردن شانگهای

در فاصله ١١۵ روز مانده به مسابقات قهرمانى جهان در شانگهاى، ١٠٠٠ #تایچى کار در پارک گوردن گرد هم آمدند.
در این مراسم قهرمان آسیا تانگ لو و قهرمان ملى تالو چین ژوآنگ گوآنگ سانگ به اجراى حرکات پایه #ووشو پرداختند.

 

Leave a Comment