تماس

 

تا پایان تعطیلات تابستانی در دسترس نیستم و امکان تماس نیز را غیرفعال کرده‌ام. پس از پایان تعطیلات تابستانی این صفحه را مجدداً فعال می‌کنم.

همچنین امکان پذیرفتن راهنمایی و مشاوره و یا مشارکت در پرسشنامه و مصاحبه را ندارم.

تابستان خوبی داشته باشید.