ما که داتیسیم در صحن اصلی پارلمان دانمارک!

Datis-parl